משלוחים לרחבי הארץ

תקנון

ברוכים הבאים להאתר - "Yubi" .

לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "הלקוח") כניסה לאתר "Yubi"  וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר  ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.


o הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.


o מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.


o בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

מי רשאי להשתמש באתר ?! "Yubi"  


o  כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :


o המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.


o  למשתמש מלאו 18 שנים.


o המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.


o המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.


o יחד עם זאת, החברה המפעילה תהיה רשאית למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה 2מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר. מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא מוגבל בכל אחד מהמקרים הבאים.


o הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.


o הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה.


o הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון [רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק].


o הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה המפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו.

o  היה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


o   בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד שלישי.


o   בכוונת הלקוח לעשות שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשוברים ו/או קופונים אותם מנפיק האתר מעת לעת ו/או בשירותים כלשהם אחרים        אותם מציע האתר.


 o לקוח שהחברה המפעילה מנעה את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

מדיניות משלוחים ותנאי חזרה .


O המחיר באתר כולל משלוח .


 o מיום הרכישה עד 7 ימים ימי עסקים לא כולל שבתות וחגים.  


o  מובהר כי חברת "Yubi"  לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח.


o באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "Yubi" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי  "Yubi"   אינה מבצעת שאינה בשלטיה ישראלית מוחלטת . 


o והיה ואם הלקוח קבל מוצר פגום , שבור או שונה ממה שהזמין , עליו לפנות לשרות לקוחות תוך עד שבוע מקבלת מתחייבת לספק לו מוצר אחר תקין ללא עלות נוספת מצד ” Yubi ".


o בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ו29.”ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).


o בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם + דמי המשלוח א. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר.


o המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.


o כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.


o דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחוייב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב המשתמש בעלויות אלה.


o ל " Yubi " הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. משתתף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.


o ל”Yubi " החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.


o לאחר אישור העסקה וביצוע התשלום, פרטי הרכישה יקלטו באתר, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של הרוכש/ת. ככל שלא הגיעה, הרוכש/ת מתבקשים להודיע לחברה.


o אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות"”Yubi  ומשווקת המוצר " “Yubi  – החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי.


כל הערה או תגובה תתקבל בברכה במיל של חברת ”Yubi"

קניה מהנה 

חברת "Yubi” גרופ בע"מ 


logo בניית אתרים